Vedtægter

Vedtægter2017-06-20T23:26:13+00:00

Vedtægter

§1

Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er Esbjerg Golfklub
 • Esbjerg Golfklub har hjemsted i Esbjerg Kommune.

Klubben er forpligtet til at være medlem af Dansk Golf Union og Esbjerg Idrætsforbund.

§2.

Formål

EGK skal drive et golfanlæg og organisere de fælles idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet på alle niveauer under de bedst mulige rammer.

§3.

Medlemmer

EGK optager fysiske personer som medlemmer.

Såvel amatører som professionelle golfspillere med medlemskab af DPGA eller anden anerkendt professionel organisation kan være medlemmer.

Medlemmerne opdeles i kategorier med henblik på differentiering af kontingentsatser, indskudssatser, og spillerettigheder.

De kontingentsatser og kategorier, der vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes senest den 1. april, har virkning for det følgende kalenderår, herefter betegnet – kontingentåret.

Forslag til kategorier behandles på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4 jf § 9.

Obligatoriske kategorier omfatter:

 • juniorer – til og med 18. år.
 • ynglinge – fra 19. år til og med 25. år.
 • seniorer – fra og med 26. år
 • passive

Aktive medlemmer, der har været medlem i mindst 1 kontingentår, kan skifte til passivt medlemskab.

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn fastsætte et maksimum for det totale antal medlemmer, eller et maksimalt antal for hver kategori af medlemmer.

Sker dette indføres samtidig en tidsprioriteret venteliste.

Passive medlemmer har dog fortrinsret til at overgå til aktivt medlemskab.

§4.

Ind –, udmeldelse og ændring af medlemskategori

Ansøgning om medlemskab, udmeldelse og anmodning om ændring af medlemskategori sker ved henvendelse til EGKs sekretariat.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.

For personer under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre eller værge.

Medlemskabet gælder for kalenderåret.

Udmeldelse skal meddeles til EGKs sekretariat.

Meddelelsen skal være skriftlig.

Modtages udmeldelsen senest 1. december i året før kontingentåret bortfalder kontingentbetalingen for kontingentåret.

Ved udmeldelse i løbet af året er et medlem ikke berettiget til forholdsmæssig kontingentrefusion.

Et medlem har ved udmeldelse ikke krav på tilbagebetaling af indskud.

Anmodning om ændring af fremtidig medlemskategori skal ske skriftligt og senest den 1. december i året før kontingentåret.

§5.

Indskud og kontingenter

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingenter og indskud, der opkræves hos medlemmerne.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte satserne for indskud, bortset fra juniorer og ynglinge, der ikke betaler indskud.

Bemyndigelsen, der gælder for indeværende kalenderår og det kommende kontingentår, behandles under dagsordenens punkt 4 jf § 9.

Ved optagelse eller kategoriskift i klubben betaler aktive medlemmer et indskud.

Juniorer betaler intet indskud.

Ynglinge betaler intet indskud.

Ved overgang fra yngling til senior betales halvdelen af det indskud, der var gældende på indmeldelsestidspunktet.

Er indskuddet efterfølgende faldet eller helt bortfaldet betales dog det lavere indskud.

Kontingentet forfalder 1. januar i kontingentåret og opkræves i rate til betaling medio januar.

§6.

Restance

Intet medlem, der er i kontingentrestance efter den 1. februar, har ret til at benytte klubbens anlæg.

Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når restancen er betalt.

§7.

Ordensregler og disciplinære sanktioner

Golfspillet udøves i henhold til de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler og bestemmelser.

Endvidere gælder de af EGA og Dansk Golf Unions fastsatte handicap- og amatørregler.

Bestyrelsen kan fastsætte regler for afvikling af spillet på banerne, og brugen af træningsfaciliteter, udstyr og lokaler.

Overtrædelse af de af bestyrelsen fastsatte regler kan af bestyrelsen sanktioneres med en tidsbestemt karantæne, eller ved gentagen og grov overtrædelse med eksklusion af klubben.

Alle sanktioner skal meddeles skriftligt af bestyrelsen til medlemmet, og skal være tilstrækkelig begrundet.

En afgørelse om eksklusion kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§8.

Ordinær – og ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Esbjerg inden den 1. april.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse, opslag i klubhus samt på klubbens hjemmeside.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden og gengive de fremsatte forslag, der skal behandles, herunder forslag til kontingenter m.v.

Sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling og senest 10 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling skal følgende bilag gøres tilgængelige på klubbens hjemmeside: Årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 75 aktive stemmeberettigede medlemmer.

Begæring skal indeholde emne og forslag, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger efter bestyrelsens beslutning herom eller modtagelse af begæring.

Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Angående det på generalforsamlingen passerede, navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

En udskrift af klubbens således underskrevne forhandlingsprotokol skal anses for fuld bevisende i enhver henseende.

§9.

Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret.
 5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Medlemmer er berettigede til at indgive forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslag skal være indgivet skriftligt til EGKs sekretariat senest 21 dage før generalforsamlingen.

§10.

Stemmeretsregler

Stemmeberettigede er aktive myndige medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance.

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen afgør som hovedregel alle sager ved simpel stemmeflerhed.

Følgende sager kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer for vedtagelse:

 • ændring af vedtægter
 • køb af jord

Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§11.

Klubbens ledelse

Bestyrelsen forestår ledelsen af klubbens anliggender.

Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede myndige medlemmer.

Dog er medlemmer, der er økonomisk afhængige af eller indtager en lønnet stilling i klubben ikke valgbare til bestyrelsen.

Formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges for en 2-årig periode, således at der på hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

Genvalg kan finde sted.

For at kunne vælges som bestyrelsesmedlem på en generalforsamling, skal vedkommende være til stede eller have afgivet skriftlig accept på at modtage valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og nedsætter de nødvendige udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

I tilfælde af yderligere vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Bestyrelsen er berettiget til at handle og optræde på klubbens vegne med bindende virkning for samme i alle anliggender.

Til anlæg af ny bane, køb eller salg af fast ejendom kræves dog en generalforsamling samtykke.

Bestyrelsen er med generalforsamlingens bemyndigelse berettiget til at søge adgang for klubben til at drive beværtning med ret til udskænkning.

Bestyrelsen fastsætter greenfee takster samt vedtager eventuelle rabatordninger.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne tegnede forpligtelse hæfter alene klubbens formue.

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i forening med kassereren.

Foreningens formueforhold varetages af en anerkendt bankforbindelse, som vælges af bestyrelsen.

§12.

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger udvalgsformændene.

Udvalgsformændene udpeger herefter resten af udvalget.

§13.

Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal vise et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, resultat og økonomiske stilling.

Årsregnskabet for det forløbne år skal suppleres med et budget for det kommende år omfattende resultatbudget, balancebudget, investeringer og finansiering.

§14.

Revision

Regnskabet revideres – efter de danske regler for mindre virksomheder – af en af generalforsamlingen valg statsautoriseret eller registreret revisor.

§15.

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

For at opløsning kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 10 dages varsel, der senest skal holdes 4 uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan herefter vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område i Esbjerg Kommune.

 • Vedtaget på EGK’s generalforsamling 27. februar 2012.
 • Ændring i §5 vedtaget på EGK’s generalforsamling 18. februar 2013.
 • Ændring i §11 vedtaget på EGK’s generalforsamling 24. februar 2014.

• Ændring i § 3, 4, 5, 6, 8, 9, og 14 vedtaget på Esbjerg Golfklubs generalforsamling 28. februar 2017.