Lokale regler, etikette og orden

Lokale regler, etikette og orden2017-09-06T13:59:16+00:00

Lokale regler, orden og etikette

Lokale regler:

Markeringer:
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle:   Vandhazard
Røde pæle:  Parallel vandhazard
Blå pæle:     Areal under reparation
Blå pæle:m. sort top: Areal under reparation m. spilleforbud

Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt gule, røde og blå markeringspæle er ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.

Marbækbanen: Out of bounds markeringer mellem 4. og 5. hul gælder kun ved spil af 4. hul. Ved spil af 5. hul er markeringspælene ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.

Alle veje og stier er integrerende dele af banen.

Alle markeringer på par 3 banen er kun gældende, når der spilles på par 3 banen. For spil på par 3 banen er alle markeringer ikke flytbare forhindringer. For spil på 18 huls banerne er alle par 3 banens markeringer flytbare forhindringer.

For alt spil på Esbjerg Golfklubs baner, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2.

Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne.

Etikette

Spil på banen:

Det er kun tilladt at spille 1-4 spillere i en bold. En enlig spiller har samme rettigheder som en gruppe.

Der er pligt til at lukke igennem. Det gælder, når en gruppe lige bagved spiller hurtigere, og der ikke er fuldt kontakt til den gruppe, der spiller foran.

Det er spillernes ansvar at bidrage til vedligeholdelse af banen. Opslåede tørv skal lægges på plads, bunkers skal rives og nedslagsmærker på green skal rettes op.

Det er en enkelte spillers ansvar at opsamle knækkede tee’s, cigaretskod og andet affald.

Greenkeepernes skiltning samt midlertidige afspærringer og rygeforbud skal respekteres.

Det er ikke tilladt at medbringe hund på banen.

Det er forbudt for alle typer af golfvogne at køre i lyngarealerne, greens og på forgreens samt mellem greens og bunkers.

Gyldigt bagmærke eller greenfeebillet skal være monteret synligt på baggen.

Start på en golfrunde foregår fra 1. hul, uanset rundens antal huller.

Det er tilladt at anvende 10. hul som starthul, når det samtidig sikres at der på 9. hul ikke befinder sig spillere. Start på 10. hul medfører, at bolden har ubetinget pligt til at lukke bagfra kommende bolde igennem, uanset om der er hul foran eller ej.

Ved starter for klubbens egne medlemmer og evt. gæster til egne medlemmer i grupper, hvor spillerantallet er større end 24 spillere, kan der administrativt gives tilladelse til samtidig start på 1. hul og 18. hul og bagud, når tilladelsen er indhentet senest 3 dage før start. Når denne tilladelse gives tilstræbes det at den giver så få ulemper som overhovedet muligt for øvrige medlemmer der ønsker at spille. Tilladelsen kundgøres via klubbens hjemmeside under kalendere og ved opslag i udhængsskabet ved indgangen til lobbyen fra parkeringspladsen.

Overtrædelse af disse etiketteregler indberettes til Regel-, etikkette- og handicapudvalget.

Udvalget